Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novověk 01

29. 4. 2009

3. Počátky Novověku

3.0. Úvodní přehled

 

 

1) Doba zámořských objevů (a pirátů)

Ø  Vasco da Gama

Ø  K. Kolumbus

Ø  F. Drake

Ø  vznik koloniálních říší

 

2) Reformace (vznik nových církví)

Ø  Luteráni

Ø  Kalvinisté (Puritáni, Hugenoti)

  

 Protireformace

Ø  katolická církev - pokus o získání převahy ve společnosti

Ø  Tridentský koncil : Kodifikace katolického učení

Ø  Jezuitský řád

Ø  Baroko - „popularizace církve“

Ø  svátky

 

3) Velké absolutistické monarchie

Ø  Španělsko - Karel V./ Fillip II.

Ø  Anglie - Jindřich VIII./ Alžběta

Ø  Francie - krvavé náboženské války; Jindřich IV.

Ø  Rusko - Ivan IV. Hrozný

 

    Malé stavovské monarchie

Ø  Země Koruny České

Ø  Svatá říše římská

Ø  Uhry

Ø  Polsko a Litva - personální unie

 

    Městské republiky

Ø  Nizozemí

 

4) Renesance a Humanismus

 

 

3.1. Zámořské objevy (a počátky kolonizace)

1) Příčiny

Ø  hospodářské - od 14. století pokles těžby drahých kovů ve většině Evropských států

                           - kupecký kapitál - rozvoj vyžadoval nová bydliště a zdroje surovin i finančních prostředků => nová naleziště mimo Evropu => doprava na trhy + vzrůstající poptávka po luxusním zboží a koření z Orientu => obecná podpora námořní plavby => objevitelská činnost

Ø  Severoitalští přístavní kupci (zej. Janované) usilovali o přímý přístup k orientálním trhům - zej. o přímé spojení s Indií (došlo by tak k vyřazení Arabů z obchodního procesu) => snahy obeplutí Afriky apod.

Ø  1453 - Osmanští Turci dobyli Cařihrad (zánik Byzantského císařství) a přetvořili ho (př.: Chrám boží moudrosti na mešitu Hagia Sofia) + ovládli Středomoří

Ø  narušení italsko-arabských obchodních styků - úpadek Benátek a Janova

 

Ø  zvýšený zájem o nalezení nové cesty do Asie ,…

 

 

 

 

 

 

 

Ø  Portugalsko -na popud Jindřicha Mořeplavce - plavby podél Afriky + shromažďování map

- 1434 - obeplutí mysu Bojador (opředen pověrami o konci světa)

- 1460 - doplutí do Ghany a Nigérie - vývoz : otroků, zlata, afrického pepře, slonoviny

- 1487/8 - objevení nejjižnějšího bodu Afriky „Bouřlivého mysu“ Bartolomeem Diazem - později přejmenován na mys Dobré naděje, neboť otvíral cestu do Indie

- 1498 - Vasco da Gama dorazil do Indie

- 1512 - dodažení Moluk (východoasijské ostrovy, hlavní dod. koření)

- Portugalci dočasně ovládli světový obchod

- vybavení : kompas, mapy, astroláb, kvadrant , Karaveli

 

Ø  Aragonie a Kastýlie

- 1479 - sňatek mezi Ferdinandem Aragonským a Isabelou Kastilskou - vytvoření dynastické unie a dokončení reconquisty (dobytí Granadského emirátu); silný vliv církve => založení inkvizice

- 1492  - úřední vypovězení židů ze země

            - souhlas k výpravě janovana Kryštofa Kolumba do „Indie“ přes oceán (viz. poznatek o kulatosti země) - výpravu tvořili 3 lodě (Pinta, Nina, Santa Maria)

- 12.10.1492 - dorazili k Bahamským ostrovům

- 1506 - zemřel K.K. s vírou, že doplul do Indie

- 1494 - sepsání smlouvy mezi Španěli a Portugalci „sférách vlivu“ (nepřesnosti způsobili, že Brazílie posléze připadla P. - 1500  Pedro Cabral )

 

Ø  Anglie

- osídlení Kanady

 

- 1507 - Amerika Vespucci pojmenoval Ameriku (d.t.d. „nová země“)

- 1513 - špatněl Vasco Nunez de Balboa přešel Panamu a potvrdil tak objevení „Nového světa“

- 1519 - portugalec Fernao Magalhaes obeplul svět

 

2) Důsledky zámořských objevů

Ø  „rozšíření světa“, potvrzení kulatosti (rozvoj vědy)

Ø  snaha o podmanění nových území a obrácení pův. obyvatel na křesťanskou víru

Ø  1529 - potvrzení zájmových sfér = počátek kolonialismu

Ø  poznávání jiných kultur

Ø  snaha obohatit se

Ø  dovoz plodin a surovin (brambory)

 

 

AMERIKA

EVROPA

AFRIKA

drahé kovy, káva, tabák, třtinový cukr, bavlna, kakao, brambory, …

 

látky, zbraně, alkohol…

otroci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø  Př.: Hernando Cortéz - 1521 vyvrátil Aztéckou říši  a zmocnil se jejího bohatství

             Francisco Pizarro vyvrácení říše Inků

 

conquistadoři = španělští dobyvatelé

 

3.2. Vznik koloniálních říší

-          1415 - první zámořská kolonie; Marocký přístav Ceuty - Portugalsko (Jindřich Mořeplavec)

-          řetězec obchodních stanic

-          1487 - B.Diaz - mys Dobré naděje

-          1519/21 - obeplutí světa

-          1500 - první portugalské osady na území Brazílie

-          1492 - objevení Ameriky

 

-          Nizozemsko :

-         2. pol 16. století

-         tichomoří, Indonésie, Moluky, Jáva (hlavní kol. država)

-          Anglie :

-         zprvu pirátské plavby, později kolonizační a objevitelské

-         Walter Raleigh - (1584) pokus o založení první anglické kolonie - Virginie (až 1627)

-          Francie :

-         1535 - obsazení Kanady

-          Švédsko :

-         Delaware

3.3. Reformace a katolická reforma

-          reforma = oprava církve římskokatolické

-          reformace = vytvoření nové církve

-          české země - husitská hnutí - Jan Hus (snaha o nápravu církve)

-          německo :

-         Martin Luther - luteránství (založení nové církve)

-         nespokojenost s církevními poměry, hromadění majetku - kritika

-         1517 (Wittenberg) - uveřejnění 95 tezí (představa „správného křesťanského života“)

-         luterská reformace - ohlas u sedláků => povstání „německá selská válka“;šlechty

-         1529 - protest proti prosazení „výhradně“ křesťanství (Karlem V.) => PROTESTANTI

-         1555 - Augsburský mír = „koho území, toho náboženství“ (v čechách volnější přístup - svobodná volba vyznání); zrovnoprávnění protestantského vyznání

-          Švýcarsko:

-       Jan Kalvín (Jean Calvin) – Kalvinismus

-       Francie (hugenoti), Holansko, Anglie (puritáni)

-       1536 – zveřejnění zásad; myšlenka „předurčení“ = bůh předem ví, kdo je určen pro spasení a kdo k věčnému zatracení

-       Hlavním úkolem člověka je práce a podnikání (měšťané)

-       Zákaz zábavy aj; „obrazoborectví“

-       1572 – Bartolomějská noc

-          Ekumenické vydání bible (přeloženo všemi církvemi, kromě jehovistů)

-          Jednota bratrská

-          Jezuitský řád – 1540, založen Ignácem z Loyoly

-       Učitelská činnost, misijní práce

-       1556 – do Čech na pozvání Ferdinanda I.

-          Evangelíci a katolíci:

-       Rozdíly – přijímaní pod obojí, důraz na bibli, oslabený význam kněží, odmítaní zdobení kostelů, zbožnost člověka, zavrhování odpustků

-       Zvyklosti katolíků – rozhřešení, zpověď, procesí, poutě, svátky (nárůst jako reakce na protestantství)

-       Inkviziční soudnictví

-       Baroko – poslední velký sloh, reakce na úbytek katolíků, …

 

 

 

3.4. Habsburkové v 15. a 16. Století

-          Habsburkové:

-       Nadřazení zájmů habsburského rodu nad zájmy říše (konglomerát – 300 let a.m.)

-       Fridrich III. – prosazení sňatkové politiky (rozšíření držav)

-       Karel V. (al. Karel I.) – silný katolík, odpor proti Lutherovi

-       Ferdinand I. – 1526  (do 1918)– po bitvě na moravském poli – Rakousko, Uhersko, Česko (králem)

-       Sňatek s Annou Jagellonskou (císař)

-          Španělsko :

-       Po reconquistě katolické (inkvizice)

-       Karel I. – 1516 – Španělský král

- 1519 - císařem

-       Filip II. – přísný katolík, ztratil Nizozemí (od dob Fridricha III. Patřilo Habsburkům)

-       16. Století – nejbohatší zemí (Latinská Amerika)

 

-          Svatá říše římská :

-       Silná reformace a šlechta

 

-          Nizozemí :

-       Bohatá šlechta – Kalvinismus – boj za nezávislost

-       1581 – osamostatnění Sni, JNi zůstalo Hab.

-       Obchod se suknem  aj

-       Vilém Oranžský – vůdce povstání

 

3.5. Anglie v 15. a 16. Století

-          Jindřich VIII. :

-       Tvrdě prosazoval své názory (např.: náb. otázka manželství; měl 6 manželek)

-       V Anglii nejprve Puritáni, po 1534 Anglikánská církev (hlavou král)

-       Kateřina Aragonská, Anna Boleynová (matka Alžběty I.), Kateřina Howardová, …

 

-          Alžběta I. :

-       Alžbětinská doba

-       Podpora pirátství (daně z „lovu“ pro královskou pokladnu) – Francis Drake

-       Kolonialismus – Virginie (Walter Raleigh)

-       Protišpanělská zahraniční politika (1588 – porážka u Armady)

-       1600 – založení Východoindické společnosti

-       William Shakespeare

-       Šlechta – podpora, rádci

 

 

3.6. Francie v 15. a 16. Století

-          Co oslabovalo Francii ? – neustále bitvy, války (sousedí s mocnými státy – Španělské království, Německo, Anglie, ..); náboženská roztříštěnost obyvatelstva

-          Rostoucí počet obyvatel – epidemie, hladomory (cenová revoluce), …

-          Absolutismus – šlechta – dvorská, úřednická

-          Války o Itálii, náboženské války (2.pol. 16. Století; 1572 – Bartolomějská noc)

-          Konečný zisk přístavu Calais-1558

-          Bartolomějská noc :

-       Ku „příležitosti“ sňatku Jindřicha Navarrského s princeznou Markétou z Valois

-       24.8.1572  - shromáždění tolika kalvinistů by přece nevyužil je blázen, no né ?!

-       Přes 2000 hugenotů

-          1589 – po konverzi nastoupil Jindřich Navarrský na trůn jako Jindřich IV.

-          1598 – edikt Nantský (právo hugenotů zastávat úřady, autonomie pro nekatolická města; zrovnoprávnění protestantství)

-          1610 – Jindřich IV. zemřel při atentátu – syn Ludvík XIII. (viz. „Tři mušketýři“)

 

3.7. Středovýchodní Evropa a Rusko v 15. a 16. Století

-          Uhry:

-                Maďarsko, Slovensko, Podkarpatská Rus, Sedmihradsko (část Rumunska), Chorvatsko, Bosna, část Jugoslávie

-                Centra – Buda, Pešť, Košice

-                Proslulé zemědělství – uherské víno, dobytkářství

-                Řídké osídlení (nízký výskyt epidemie moru)

-                Naleziště drahých kovů – hospodářský rozvoj (většina E. – nedostatek)

- zlato, stříbro, měď

- Kremnice (mincovna), Bánská Bystrice, Bánská Štiavnice

-                Po vymření Anjouvců – 1387 usedl na trůn Zikmund Lucemburský

-                Útoky osmanských Turků  (Zikmund, Matyáš Korvín od 1458)

-                Přímá volba panovníka

-                1490 – dynastie Jagellonců

-                1526 – bitva u Moháče (smrt Ludvíka Jag.)

 

-          Polsko, Litva:

-                1386 – křest Jagella na Vladislava Jagellonského (král)

-                Personální unie; oba státy stavovské

-                Christianizace Litvy, rozšíření území, znovuzaložení university v Krakově

-                1410 – bitva u Grunwaldu (Černé moře – obchod) – Polsko X řád Německých rytířů

-                Polská šlechta – právo VETA (nejednotnost vedoucí k úpadku, rozpadu)

 

-          Rusko:

-                Od 14. století úpadek Zlaté hordy (tatarský stát) => několik sam. Státních útvarů (Kazaňský chanát, Nogajská horda – obojí v Povolží , Krymský chanát, Astrachaňský chanát)

-                Snaha o osamostatnění se slovanů – Moskevské knížectví

-                Konec 15. století  - Rusko (Moskovia)

-                Ivan III. – položil základy Ruska spojením Moskevského knížectví se sousedními knížectvími (Jaroslavské, Rostovské), roku 1478 připojil i Novrogot, aj.

-                Ivan IV. Hrozný – dotvoření samoderžaví (silná forma absolutistické vlády)

-                Boje s Polsko-litevskou unií

-                Odlišná kultura i hosp. situace (zaostalost)

-                Pozemkové držby – votčina = statky šlechty, knížat, církve; dědičnost

 - poměstí = smluvní držení půdy, bez možnosti ji odkázat (vznik „služebné šlechty“) na určitý čas

-                Města – do pol. 16. století pouze zemědělský ráz, později obchod, řemeslo

-  Novrogot, Pskov, Tver, Moskva

-  Hlavní obchodní trasa Moskva – Praha

-  Kupecké rodiny Stroganových

-                Kovolijectví – armáda – dělostřelectvo

-                Církev – církevní reformy X ortodoxní vyznání (biskup Gennadj)

-  Moskva – „třetí Řím“

-                1547 – Ivan IV. hrozný korunován na cara

 

-                Boj dynastií o SEvropu – Jagellonci, Lucemburkové, Habsburkové (1526)

 

3.8. Renesance

-          Obnova Antiky – volný život, vzdělání, ideály, hodnoty

-          Rozvoj humanismu, nižší význam církve

-          Příklon k pozemskému životu, zájem o člověka

-          Horizontalita staveb

-          Vznik ve Florencii (Benátky, Řím)

-          Architektura

-       Obytné domy ve městech :

-            Arkády

-            Štít – často převyšující dům samotný, kryl půdu

-            Podloubí

-            Okna – velká, pravoúhlá (kachlová kamna)

-       Zámky, paláce

-            Čtvercový půdorys, geometrické tvary, zahrada – pravidelnost

-            Fontány

-            Horizontální členění – čtverce přímky, oblouky

-            Římsy, pilastry, sdružená ren. Okna, sgrafita

-            Bosáž

-       Chrámy – ohromné kupole, věže

-       Architekt – Brunelleschi

 

-          Malířství

-       Lineární perspektiva místo hieratické

-       1420 – Masaccio (p)

-       Zobrazování lidského těla dle skutečných proporcí, portréty

-       Mecenášství – Medici (Florencie)

-       S. Boticcelli, Leonardo da Vinci, Raffael, Michelangelo

-       Renesanční člověk = nadaný, všestranně zaměřený

-          Literatura – F. Petrarka, Giovanni Boccaccio - Dekameron

 

3.9. Humanismus

-          Vynález knihtisku – Johann Gutenberg (tiskařský lis)

-       2. pol. 15. století

-       Šíření myšlenek

-          Bible (důvod vzniku „protestů“), Herbář, cestopisy (naučné knihy)

-          Humanismus = snaha o poznání člověka a okolního světa, studium společnosti

-          Návaznost na Antiku, Byzantskou říši

-          Filosofické nazírání na svět (Platon, Aristoteles); rozumové poznání, rozvoj vzdělanosti a vědy

-          Machiavelli – Vladař – budoucnost patří silným/mocným; „účel světí prostředky“, (popis zásad moci a toho, jak stvořit silný stát; armáda je zbraní/nástrojem vládce)

-          Thomas More – Utopia  - model ideálního státu

-          university

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář